Ouderraad

 

De ouderraad (OR) van de Sint Josephschool bestaat uit 8 enthousiaste ouders. De taak van de OR is om samen met het team diverse activiteiten gedurende het schooljaar vorm te geven. Met veel enthousiasme bereidt de OR, samen met het team, activiteiten voor feesten, vieringen, en schoolreisjes. Zij zijn een helpende hand tijdens deze bijzondere activiteiten. Een aantal activiteiten kan niet zonder de hulp van de OR tot stand komen. Er wordt veel werk verricht en de activiteitenkalender komt mede door hen tot stand. 2 teamleden zijn namens het team aanwezig bij de vergaderingen van de OR. De OR houdt met de ouders contact via e-mail of de nieuwsbrief.

Ouderbijdrage
De OR is ook verantwoordelijk voor het innen, de administratie en het beheer van de vrijwillige ouderbijdrage waarmee verschillende activiteiten bekostigd worden.

De Sint Josephschool vraagt aan de ouders/verzorgers een ouderbijdrage die niet verplicht is, maar wel nodig is om uw kind mee te kunnen laten doen aan alle door de OR georganiseerde activiteiten onder verantwoordelijkheid van school.

De bijdrage bedraagt dit onderwijsjaar:

  • € 52,50 per kind voor leerlingen uit groep 1 tot en met 7 en
  • € 25,00 per kind uit groep 8 (excusief kamp)

Indien uw kind niet het gehele onderwijsjaar op school aanwezig is, wordt er een gedeelte van het bedrag in mindering gebracht. Van de totale bijdrage wordt eerst het geld dat bestemd is voor schoolreisje afgehaald en het restant wordt verdeeld over de maanden dat uw kind naar school is gegaan. 

De hoogte van de bijdrage wordt jaarlijks in de jaarvergadering van de ouderraad vastgesteld en onderbouwd met het financiële verslag van het afgelopen onderwijsjaar. Eén keer per jaar stelt de OR een jaarverslag op met daarin de verantwoording van de inkomsten en de uitgaven. Dit verslag wordt gecontroleerd door de kascommissie met ieder jaar een andere samenstelling.

Los van de ouderbijdrage wordt er nog een bijdrage gevraagd voor de grotere activiteiten die niet volledig uit de ouderbijdrage betaald kunnen worden, zoals het kamp in groep 8. Deze bedragen worden jaarlijks opnieuw vastgesteld.

Dijk & Waard pas
Ouders met een minimum inkomen kunnen gebruik maken van een regeling waarbij de gemeente mogelijk voor u de ouderbijdrage kan betalen. Meer informatie hierover kunt u vinden op internet via de volgende link: www.dijkenwaardpas.nl

Ouderhulp
Naast de hulp van de OR hebben wij ook verschillende activiteiten waarbij ouderhulp wenselijk is, zoals bijvoorbeeld sportdag, Carnaval en de Koningsspelen. Via de nieuwsbrief, e-mail of Social Schools wordt er rond de tijd van deze activiteiten hulp gevraagd en kunt u zich hiervoor aanmelden.

 

Leden

Lianne van Eijk
Mariska Jonker
Shelley van Poorten
Joke Baas
Lenny Sinnige
Michelle Boonstra
Joey Beers
Niels Kooy