Medezeggenschapsraad

 

Een medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit zowel ouders als medewekers van de school. De MR heeft als voornaamste doel om de medezeggenschap van ouders en medewerkers te waarborgen bij het nemen van beslissingen binnen de school. De MR komt voort uit de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) en heeft specifieke bevoegdheden en taken.

De MR denkt mee over o.a.:

  • hoe invulling gegeven zal worden aan de zorg binnen de school
  • hoe invulling gegeven zal worden aan de ICT binnen de school
  • jaarlijkse personele bezetting
  • jaarlijks de materiële begroting
  • het schoolplan

Vergaderingen
De MR belegt minimaal zes keer per schooljaar een openbare vergadering. Gedurende de vergadering kan formeel overleg met bevoegd gezag plaatsvinden. Het bevoegd gezag is geen MR-lid. Indien nodig, kan tussentijds een vergadering ingelast worden. In het geval zaken besproken worden van vertrouwelijke aard wordt vooraf een besloten gedeelte ingelast. Hierbij zijn de MR-leden en eventueel door de MR-genodigden aanwezig. 

Ouders en teamleden zijn welkom bij het openbare deel van een MR-vergadering.Wel dienen zij zich vooraf aan te melden bij een van de MR-leden. Gasten hebben in principe de mogelijkheid tijdens een vergadering mee te praten over ‘MR zaken’ maar hebben geen stemrecht. Wel worden hun opmerkingen meegenomen in de besluitvorming. Met besluitvorming wordt in dit kader advies en/of instemming bedoeld. Als gasten zich tijdig (minimaal één week van te voren) aanmelden, kunnen de vergaderstukken desgewenst door de secretaris aangeleverd worden.

De Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) houdt de bovenschoolse belangen in het oog. Dit betekent alle scholen die onder Allente vallen een lid in de GMR hebben. Voor meer informatie over de GMR kunt u kijken op de website van Allente.

 

Leden

Laura Bockweg (voorzitter)
Linda Vlaar
Ruth Ootes

Wendy Brouwer (leerkracht)
Wendie Koster (leerkracht)