Onderwijs op onze school

Bij de inrichting van ons onderwijs en de keuze van de elementen hanteren wij, op basis van onze visie, de volgende uitgangspunten:

Kwaliteit
Op IKC Sint Joseph verzorgen wij kwalitatief goed onderwijs. Met de doorgaande lijn binnen de school zorgen wij voor continuïteit en structuur in ons lesaanbod en de regels die wij hanteren. Het vergroten van de leerkrachtvaardigheden vinden wij belangrijk.

Ons onderwijs wordt gedifferentieerd aangeboden, zodat leerlingen een passend onderwijsaanbod krijgen. Aan de hand van een cyclusproces analyseren en evalueren wij ons eigen onderwijs. Wij leren van en met elkaar. Op deze manier zorgen wij voor vernieuwing en verbetering van ons onderwijs.

Verbinding
IKC Sint Joseph verbindt onderwijs, opvang, opvoeding en ontspanning, gericht op het individuele kind. Er is een doorgaande lijn van 2 tot 12 jaar. Onze leerkrachten verbinden zich met de leerlingen om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan hun zelfbeeld en hun zelfvertrouwen. Wij investeren in een harmonieuze samenwerking tussen pedagogisch medewerkers, leerkrachten, leerlingen en hun ouders. Als school zetten wij in op de verbinding onderling. Met de gouden en zilveren weken zorgen wij voor een veilige basis waarin leerlingen met en van elkaar leren.

Het vieren op IKC Sint Joseph heeft een belangrijke rol. Wij sluiten iedere maand af met een maandviering en er is aandacht voor de gemeenschappelijke feesten. De verbinding zoeken wij in het dorp De Noord, waar wij nauw samenwerken met de Kerk, passend bij onze katholieke identiteit.

Vertrouwen
Vertrouwen zien wij als basis van iedere actie binnen de school. Wanneer een kind zich goed voelt en zelfvertrouwen heeft zal hij of zij tot ontwikkeling komen. Dit valt en staat met het vertrouwen in de leerkracht en daarbij het vertrouwen wat de ouders hebben in de school. Deze basis is voor ieder van belang om er gezamenlijk voor te zorgen dat onze kinderen het beste uit zichzelf kunnen halen. Voor een goed pedagogisch klimaat waarbij wij verwachten dat leerlingen zelfredzaam zijn, respectvol met elkaar omgaan en grenzen durven aan te geven, werken wij met de KIVAmethode. Ten alle tijden handelen wij vanuit vertrouwen. Wij geven leerlingen verantwoordelijkheden en eigenaarschap. Daarnaast geloven wij dat wanneer leerlingen het vertrouwen voelen en hoge verwachtingen aan zichzelf stellen, leerlingen boven zichzelf kunnen uitstijgen.

Plezier
Doordat je mag zijn wie je bent, werk je samen naar mooie resultaten. Groei ervaren geeft plezier in het leren. Een kind moet ’s morgens positief onze school binnenkomen en tevreden naar huis gaan. Pas dan doen wij het goed! Door het werken met thema’s worden de leerlingen uitgenodigd tot ontdekkend en onderzoekend leren. Deze manier van werken vergroot de zelfstandigheid en het leerplezier. Het plezier tijdens deze thema’s wordt versterkt door de vele activiteiten en vieringen die wij organiseren. Leren leerlingen met plezier, dan is er sprake van een hoge betrokkenheid. Dit staat voor optimale ontwikkeling.

Ondernemend
Onze leerlingen hebben ondernemerschap in het bloed! De Noord kent veel ondernemers en deze eigenschap zetten wij centraal in ons onderwijs. Wij zien leerlingen graag ondernemend: eigenaarschap over de eigen ontwikkeling vinden wij belangrijk. Eigenaarschap bij zowel de leerlingen als bij het team zorgt ervoor dat wij onze ontwikkeling in eigen handen nemen en verantwoordelijk zijn voor de dingen die wij doen.

Doen wat werkt
Om onze visie handen en voeten te geven heeft IKC Sint Joseph gekozen voor het leerstofjaarklassensysteem. Door het wisselde leerlingenaantal worden er waar nodig combinatiegroepen gevormd. De invulling van ons onderwijs kan niet gekenmerkt worden aan een bepaald concept. In de dagelijkse praktijk, staat er steeds één vraag centraal: Wat willen wij bereiken en wat werkt? Zo maken wij met name in de onderbouw gebruik van het ontwikkelingsgerichte onderwijs (OGO), waarbij het spelend leren en het werken met thema’s belangrijk is. Door de gehele school besteden wij veel aandacht aan zelfstandigheid, samenwerken, eigenaarschap, verantwoordelijkheid en 21e - eeuwse vaardigheden.